Regulamin Cyklicznych Spotkań Youngtimer Warsaw

Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania spotkania organizowanego przez Youngtimer Warsaw Cykliczne Spotkania Klasycznej Motoryzacji będą przebywały w miejscu Spotkania (dalej: „Uczestnik”).
Każda osoba uczestnicząca w Spotkaniu przyjmuje do wiadomości Regulamin o poniższej treści i zobowiązuje się do jego BEZWZGLĘDNEGO przestrzegania.
§ 1 Organizacja
1. Organizatorem Cyklicznych Spotkań Klasycznej Motoryzacji (zwanych dalej: „Spotkaniami” lub „Spotami”) jest inicjatywa Youngtimer Warsaw (zwana dalej: „Organizatorem”).
2. Spot odbywa się na podstawie Porozumienia dotyczącego organizacji wydarzeń motoryzacyjno-społecznych na PGE Narodowym zawartym w dniu 18 kwietnia 2018 roku pomiędzy PL.2012+ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a Organizatorem.
3. Celem Spotów jest promowanie i poszerzenie wiedzy o motoryzacji, ratownictwie medycznym oraz pierwszej pomocy.
4. Organizator nie pobiera żadnych opłat od Uczestników za udział w Spocie oraz nie ponosi zwrotu kosztów związanych z ich udziałem w Spotkaniu.
5. Wjazd na teren Spotkania oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 2 Terminy
1. Spot odbywa się cyklicznie – w każdą środę (o ile jest na to miejsce) od godziny 19:00 na Błoniach PGE Narodowego i trwa do godziny 21:00.
2. O dokładnym terminie i godzinie każdego Spota Organizator informuje z wyprzedzeniem na swoich profilach w portalach społecznościowych Facebook i Instagram.

§ 3 Samochody
1. Spot przeznaczony jest dla samochodów powszechnie uznawanych za klasyczne, tj. aut wyprodukowanych do 1989 roku, lub też jeżeli produkcję danego modelu rozpoczęto przed 1989 rokiem. Wyjątek stanowią pojazdy wyprodukowane w Polsce oraz w krajach byłych Republik Socjalistycznych (popularnie zwanych “demoludami”), pojazdy rzadkie, repliki, modele rzadko spotykane, czy też ważne dla udokumentowania historii motoryzacji oraz sportu motorowego.
2. Organizator dopuszcza wyjątkowo do udziału w Spocie pojazdy wyprodukowane między 1990 a 1995 rokiem zachowane w stanie możliwie zbliżonym do oryginału lub oryginalnym. W szczególności oryginalne topowe wersje produkcyjne (MPower, S, AMG, Abarth, Cosworth, XR2, XR2i, Turbo, Biturbo, GTi, GTX, Gsi, Rallye, S16, GT, G60, G40, itp.). Aby zakwalifikować pojazd do tej kategorii powinien on wyróżniać się ponadprzeciętnym stanem technicznym, pojazd powinien być wyjątkowo zadbany, czysty, bez widocznych uszkodzeń, postępującej korozji, perforacji nadwozia, pozbawiony nieumiejętnych przeróbek, traktowany jako pojazd kolekcjonerski.
3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i/lub sporów dotyczących tego czy dany samochód spełnia powyższe wymogi ostateczna decyzja każdorazowo należy do Organizatora, który może wyprosić ze Spota właścicieli pojazdów nie spełniających kryteriów określonych powyżej.
4. Samochody, które nie zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w Spocie należy pozostawić na parkingu dla Gości, który znajduje się za betonowymi płytami.

§ 4 Przepisy porządkowe
1. Uczestnik zobowiązuje się do uczestniczenia w Spotkaniu przy zachowaniu partnerskich relacji, przy poszanowaniu najlepszych interesów pozostałych Uczestników, z troską o ich wizerunek oraz w zgodzie z dobrymi obyczajami i obowiązującymi przepisami prawa.
2. Uczestnik jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność w związku z obecnością na Spocie pojazdów mechanicznych.
3. Uczestnik zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących w miejscu Spotkania przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
4. Podczas trwania Spotkania obowiązuje nakaz ograniczenia prędkości do 5 km/h, który obowiązuje Uczestników oraz wszystkie osoby znajdujące się na Błoniach PGE Narodowego w godzinach trwania Spota.
5. Podczas Spotkania obowiązuje nakaz zachowania szczególnej ostrożności oraz bezwzględny zakaz wykonywania niebezpiecznych manewrów.
6. Na terenie Spotkania obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz UPALANIA. Poprzez Upalanie rozumie się w szczególności:
a) ruszanie z piskiem opon,
b) przegazówki i/lub piłowanie silnika do odcinki,
c) strzały z wydechu,
d) poruszanie po terenie Spotu z nadmierną prędkością i wprowadzanie auta w poślizg (zarówno na parkingu żwirowym jak i na parkingu asfaltowym).
7. Podczas Spotu obowiązuje zakaz nadużywania napojów alkoholowych.
8. Uczestnik Spotkania nie może swoim zachowaniem stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych oraz nie może naruszać nietykalności cielesnej innych Uczestników i/lub osób trzecich.
9. Uczestnik nie może niszczyć mienia ruchomego i nieruchomego, jak również środowiska naturalnego w miejscu trwania Spotkania.
10. Podczas Spotu obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia oraz pozostawiania po sobie jakichkolwiek rzeczy, niedopałków tytoniu i innych elementów szkodzących środowisku. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu Spotkania.
11. Odtwarzanie głośnej muzyki z auta jest dozwolone tylko wówczas, gdy nie przeszkadza innym Uczestnikom Spotkania i następuje z poszanowaniem innych osób znajdujących się na Błoniach PGE Narodowego w godzinach trwania Spota.
12. Podczas Spotkania każdy Uczestnik jest zobowiązany do bezwzględnego stosowania poleceń porządkowych wydawanych przez Organizatora i osoby pilnujące porządku (oznaczone osoby w pomarańczowych kamizelkach) oraz inne służby porządkowe.
§ 5 Inne
1. Za wszystkie szkody wyrządzone podczas Spotkania odpowiada osoba, która je wyrządziła.
2. Za szkody osób i mienia powstałe w trakcie Spotkania Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy, których Uczestnicy mogli doznać podczas Spotkania.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie Spotkania.
5. Zakazuje się prowadzenia bez zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie Spotkania.
6. Osoby małoletnie uczestniczą w Spocie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
7. Na terenie Spotkania oraz terenie przyległym obowiązują przepisy kodeksu ruchu drogowego.
8. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu Uczestników i osób postronnych Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania służb porządkowych.
9. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w przebiegu Spotkania.
10. Organizator nie uzyskuje, nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych Uczestników.

§ 6 Skutki naruszenia Regulaminu
1. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu skutkować będzie upomnieniem, a w przypadku powtórzenia się sytuacji, wyproszeniem Uczestnika naruszającego Regulamin z terenu Spotkania.
2. Uczestnik, który naruszy zakazy określone § 4 ust. 6 Regulaminu zostanie wyproszony ze Spotkania z obowiązkiem jego natychmiastowego opuszczenia. Wykluczony Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie zdjęcia jego pojazdu w „Galerii Wstydu” na portalu Facebook i Instagram.
§7 Postanowienia końcowe
1. Regulamin może ulec zmianie, o czym każdy z Uczestników zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez Organizatora na portalu społecznościowym Facebook i Instagram wiadomości o zmianie Regulaminu.
2. W przypadku uznania jakichkolwiek postanowień Regulaminu za nieważne lub sprzeczne z przepisami prawa, ważność pozostałych postanowień nie zostaje naruszona.
3. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją postanowień Regulaminu w pierwszej kolejności będą rozstrzygane w drodze polubownej.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 września 2018 roku.