SCT a Cykliczne Spotkania Klasycznej Motoryzacji Fundacji Youngtimer Warsaw - przeczytaj uważnie!

Od 1. lipca 2024 roku na wybranym obszarze Miasta Stołecznego Warszawy zacznie obowiązywać Strefa Czystego Transportu. Zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miasta w pierwszym etapie jej obowiązywania zakaz wjazdu do strefy będzie dotyczył samochodów:

  • z silnikiem diesla wyprodukowanych przed 2005 rokiem (norma EURO 4, maksymalny wiek 19 lat)
  • z silnikiem benzynowym wyprodukowanych przed 1997 rokiem (norma EURO 2, maksymalny wiek 27 lat)


W uchwale przewidziano jednak szereg wyłączeń dla:

  • osób zamieszkałych w Warszawie i płacących podatki w Warszawie (zwolnienie z wymagań SCT do stycznia 2028 roku)
  • seniorów (osoby, które do końca 2023 roku ukończyły 70 lat)
  • osób posiadających Europejską Kartę Parkingową
  • pojazdów specjalnych
  • pojazdów historycznych czyli:

pojazdów zabytkowych w rozumieniu przepisów ustawy — Prawo o ruchu drogowym: pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków,

pojazdów wpisanych do księgi inwentarza muzealiów zgodnie z przepisami dotyczącymi ewidencjonowania dóbr kultury w muzeach,

pojazdów mających co najmniej 40 lat,

pojazdów mających co najmniej 25 lat i uznanych przez uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji

Jeżeli Wy lub Wasz pojazd kwalifikujecie się na jedno z powyższych wyłączeń, to zgodnie z zapisami dostępnymi na internetowych stronach Miasta Stołecznego Warszawy należy zgłosić ten fakt poprzez przygotowany formularz dostępny pod linkiem: https://sprawdzsct.zdm.waw.pl/ lub też osobiście w punkcie informacyjnym przy ulicy Chmielnej 124 (wejście od ul. Żelaznej) i wystąpić z wnioskiem o wydanie nalepki, która będzie umożliwiała Wam komfortowe i bezproblemowe podróżowanie po strefie. 

Jeśli jednak żadne z powyższych wyłączeń Was nie dotyczy ale mimo wszystko chcielibyście wziąć udział w naszym Cyklicznym Spotkaniu Klasycznej Motoryzacji pojazdem, które spełnia nasze wymagania dotyczące wjazdu na Spot to mamy dla Was rozwiązanie!

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały nr XCI/2974/2023 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 7 grudnia 2023 r. punkt 12:  wyłączone od zakazu wjazdu do strefy będą pojazdy:  […] które biorą udział lub są wykorzystywane w:

  •  Zgromadzeniu organizowanym stosownie do przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1389)
  • Wydarzeniu kulturalnym zgłoszone zgodnie z przedstawionym harmonogramem przez organizatora, na czas jego trwania oraz na maksymalnie jeden dzień przed i po planowanym zgromadzeniu albo wydarzeniu, nie więcej niż 10 dni w ciągu roku kalendarzowego

Zgodnie z powyższym na nas jako na organizatorze Cyklicznych Spotkań Klasycznej Motoryzacji spoczywa obowiązek zgłoszenia wjazdu do strefy pojazdów, które nie spełniają domyślnych warunków wyłączenia ale będą uczestnikami imprezy. W związku z tym udostępniamy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla Uczestników naszego Wydarzenia potencjalnie objętych zakazem wjazdu do SCT. 

Formularz będzie dostępny online przed każdym z zaplanowanym w tym sezonie spotkaniu i przesyłany w formie elektronicznej do Zarządu Dróg Miejskich. Po przesłaniu przez Was zgłoszenia możecie być spokojni o wjazd do strefy w dniu wydarzenia, a nawet dzień przed czy dzień po. 

UWAGA: zgłoszenie przez nasz formularz dotyczy tylko i wyłącznie pojazdów, które nie spełniają wymagań strefy (1997 rok benzyna i 2005 diesel) i nie podlegają wyłączeniu w myśl przepisów uchwały przytoczonych powyżej ale równocześnie kwalifikują się do udziału w naszym spotkaniu zgodnie z regulaminem i wytycznymi dostępnymi na stronie https://youngtimerwarsaw.com/spoty/

Zgłoszenie ma charakter jednorazowy- oznacza to, że przed każdym z zaplanowanych wydarzeń należy wypełnić formularz i przesłać go do nas, najpóźniej do poniedziałku poprzedzającego wydarzenie (przykład: na spotkanie zaplanowane 24 lipca zgłoszenia przyjmujemy do 22. lipca do godziny 23:59). 

Powyższe rozwiązanie to efekt wielomiesięcznej pracy całego zespołu Fundacji Youngtimer Warsaw, które umożliwia dalsze realizowanie działalności statutowej bez względu na panujące zakazy dotyczące wjazdu dla pojazdów, które są już traktowane jak klasyki ale nie spełniają wymagań zapisanych w przepisach. To miesiące ciężkiej pracy, rozmów, spotkań i przygotowywania propozycji aby Cykliczne Spotkania mogły odbywać się bez przeszkód.

Doceń nasze działania i wesprzyj nas w dalszych działaniach: WSPIERAM YW  

INTENSYWNIE PRACUJEMY NAD NOWYM SYSTEMEM PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ W JESZCZE ŁATWIEJSZEJ I PRZYJEMNIEJSZEJ FORMIE. O SZCZEGÓŁACH BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO.